ŠIOMIS TAISYKLĖMIS (TOLIAU – TAISYKLĖS) YRA NUSTATOMOS BILIETO Į ORGANIZATORIUS ORGANIZUOJAMĄ IR VYKDOMĄ KONFERENCIJĄ PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGOS, DALYVAVIMO TVARKA BEI PRINCIPAI, ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, KITOS SU ORGANIZATORIAUS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS SUSIJUSIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS.

SĄVOKOS.

Bilietas – tai elektroninis dokumentas, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti Konferencijoje, kuris nurodytas Biliete.

Dalyvis – tai pilnametis asmuo, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Konferencijoje.

Organizatorius – UAB All Digital Group, įmonės kodas 305453299, registracijos adresas Antakalnio g. 17, LT-10312, Vilnius, Lietuvos Respublika, el.pašto adresas: info@ecomexpo.eu, tel. Nr.: +370 609 73792.

Konferencija – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas renginys, kuris nurodytas Biliete ir į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

Taisyklės yra neatskiriama įsigyto Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.

Sumokėdamas už Konferencijos Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su šiomis viešai skelbiamomis Taisyklėmis, Dalyvis suprato ir sutinka su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA.

Prieš įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Konferenciją, taip pat savo galimybes atvykti ir dalyvauti jame.

Mokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Konferencijos datą, vietą, temą, trukmę, eigą, kainą, kokybę ir kt.

Įsigydamas Bilietą Dalyvis privalo patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.

Įsigydamas Bilietą Dalyvis patvirtina, kad Konferencija visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Konferencijos bus laikomos nepagrįstomis.

Įsigydamas Bilietą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.

Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama Bilietą įsigyti, naudoti ar perleisti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.

Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Konferencija atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės.

Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Konferenciją, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltame Konferencijoje arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu info@ecomexpo.eu, arba tel. Nr.: +370 609 73792.

Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Konferenciją atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius, be atskiro Dalyvio kreipimosi, už Bilietą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.

Dalyviui yra žinoma, kad Biliete nurodytas Konferencijos pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Organizatorius neatsako, jeigu Konferencija prasideda vėliau negu nurodyta Biliete.

DALYVAVIMO KONFERENCIJOJE SĄLYGOS IR TVARKA.

Konferencijos metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus. Siekdamas užtikrinti kitų Konferencijos Dalyvių saugumą, Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio girtumą, taip pat į Konferenciją bandomus įsinešti daiktus.

Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Konferencijoje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Konferencijos dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Konferencijoje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.

Organizatorius turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai panaikinti Bilietą, taip pat neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Konferencijos, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Dalyvis pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.

Dalyvis sutinka, kad dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Konferencija gali būti sustabdytas.

Organizatorius neatsako už kitų Konferencijos Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Konferenciją ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.

Organizatorius neatsako už Dalyvio į Konferenciją atsineštų daiktų apsaugą.

Dalyvis sutinka, kad Konferencijos metu Organizatorius jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.

Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.

KITOS SĄLYGOS.

Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas, kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.

Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Organizatoriaus ir Dalyvio susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia įvykus Konferencijai, į kurį įsigytas Bilietas, taip pat Organizatoriui vienašališkai panaikinus Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais arba abipusiu rašytiniu Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimu.

Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.

Visa papildoma informacija, nenurodyta Taisyklėse, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje.

Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei kitų Taisyklių punktų galiojimui.

Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba.